Language

Surya Dev aarti

God / Goddess image
Surya Dev aarti
Body

Surya Dev aarti

॥ Shri Surya Dev Aarti ॥

 

Jai Kashyap-Nandan,Om Jai Aditi-Nandan।

Tribhuvana-Timira-Nikandana,Bhakta-Hridaya-Chandana॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Sapta-Ashvaratha Rajita,Ek Chakradhari।

Dukhahari-Sukhakari,Manasa-Mala-Hari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Sura-Muni-Bhusura-Vandita,Vimala Vibhavashali।

Agha-Dala-Dalana Diwakara,Divya Kirana Mali॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Sakala-Sukarma-Prasavita,Savita Shubhakari।

Vishwa-Vilochana Mochana,Bhava Bandhana Bhari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Kamala-Samuha-Vikasaka,Nashaka Traya Tapa।

Sevata Sahaja Harata,Ati Manasija-Santapa॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Netra-Vyadhi-HaraSurvara Bhu-Pida-Hari।

Vrishti-VimochanaSantata Parahita-Vratadhari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

 

Suryadeva Karunakara,Ab Karuna Kijai।

Hara Agyana-MohaSab Tatvagyana Dijai॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।