Language

Durga Ashtakam

God / Goddess image
Durga Ashtakam
Body

Durga Ashtakam

|| Durga Ashtakam ||

 

Katyayani mahamaye khaḍga bana dhanurdhare ।

khadgadharini chanḍi durgadevi namostute ॥ (1)

 

Vasudeva sute kali vasudeva sahodari ।

Vasundhara sriye nande Durga devi namostute ॥ (2)

 

Yoganidre mahanidre yogamaye mahesvari ।

Yogasiddhikari suddhe durgadevi namostute ॥ (3)

 

Sankha chakra gada pane sharṅ gajyayata bahave ।

Pitambara dhare dhanye Durga devi namostute ॥ (4)

 

Rigya jussa matharvana schatu ssamanta lokini ।

Brahma svarupini brahmi Durga devi namostute ॥ (5)

 

Vrasninam kula sambhute visnunatha sahodari ।

Vrasni rupa dhare dhanye Durga Devi namostute ॥ (6)

 

Sarvyage sarvage sharve sarvese sarva sakshini ।

Sarvamrta jatabhare Durgadevi namostute ॥ (7)

 

Astabahu mahasattve ashtami navami priye ।

Attahasa priye bhadre Durga devi namostute ॥ (8)

 

Durgastaka midam punyam bhaktito yah pathennarah ।

sarvakamamavapnoti durgalokam sa gacchati ॥

 

| Iti Shri Durga Ashtakam |