Language

Gananayaka ashtakam

God / Goddess image
Gananayaka ashtakam
Body

Gananayaka ashtakam

॥ Shri Gananayak Ashtakam॥

 

Ekadantam mahakayam taptakanchanasannibham।
Lambodaram vishalaksham vande'ham gananayakam ॥ 1 ॥

 

Maunjikrishnajinadharam nagayajnyopavitinam।
Balenduvilasanmaulim vande'ham gananayakam ॥ 2 ॥

 

Ambikahridayanandam matrubhih paripalitam।
Bhaktapriyam madonmattam vande'ham gananayakam ॥ 3 ॥

 

Chitraratnavichitrangam chitramalavibhushitam।
Chitrarupadharan devam vande'ham gananayakam ॥ 4 ॥

 

Gajavaktram surashreshtham karnachamrabhushitam।
Pashankushadharam devam vande'ham gananayakam ॥ 5 ॥

 

Mooshikottamamaruhya devasuramahahave।
Yoddhukamam mahaveeryam vande'ham gananayakam ॥ 6 ॥

 

Yakshakinnaragandharva siddhavidyadharais sada।
Stuyamanam mahatmanam vande'ham gananayakam ॥ 7 ॥

 

Sarvavighnakaram devam sarvavighnavivarjitam।
Sarvasiddhipradataram vande'ham gananayakam ॥ 8 ॥

 

Ganashthakamidam punyam bhaktito yah pathennarah।
Vimuktassarvapapebhyo rudralokam sa gacchati ॥ 9 ॥