Language

Radha Krishna Ashtakam

God / Goddess image
Radha Krishna Ashtakam
Body

Radha Krishna Ashtakam

|| Shri Radha Krishna Ashtakam ||


Chatur Mukhadi Samsthutam, Samastha Sthvathonutham |

Haloudhadi Sayutham, Namami Radhika Dhimpam || (1)

 

Bhakadhi Daitya Kalkam, Sagopa Gopipalkam |
Manoharasi Thalkam, Namami Radhika Dhimpam || (2)

 

Surendra Garva Banjanam, Virinchi Moha Banjanam |
Vrijanga Nanu Ranjanam, Namami Radhika Dhimpam || (3)

 

Mayura Pincha Mandanam, Gajendra Danda Gandanam |
Nrisamsa Kansa Dandanam, Namami Radhika Dhimpam || (4)

 

Pradatha Vipra Darakam, Sudha Madham Karakam |
Sura Drumapa Aarakam, Namami Radhika Dhimpam || (5)

 

Dananjaya Jayapaham, Maha Chamukshayavaham |
Iti Mahavyadhapaham, Namami Radhika Dhimpam || (6)

 

Munindra Sapa Karanam, Yadu Prjapa Harinam |
Dhara Bharavat Haranam, Namami Radhika Dhimpam || (7)

 

Su Vruksha Moola Sayinam, Mrigari Moksha Dhayinam |
Shravakiya Dhama Yayinam, Namami Radhika Dhimpam || (8)