Language

Mahalakshmi Ashtakam

God / Goddess image
Mahalakshmi Ashtakam
Body

Mahalakshmi Ashtakam

|| Shri Mahalakshmi Ashtakam ||

 

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Surapujite |
Shankhachakragadahaste Mahalakshmi Namostute || (1)

Namaste Garudarudhe Kolasura Bhayankari |
Sarvapapahare Devi Mahalakshmi Namo'stu Te || (2)

Sarvajne Sarvavarade Sarvadustabhayankari |
Sarvaduhkhahare Devi Mahalakshmi Namo'stu Te || (3)

Siddhibuddhiprade Devi Bhuktimumktipradayini |
Mantramurte Sada Devi Mahalakshmi Namo'stu Te || (4)

Adyantarahite Devi Adyashaktimaheshvari |
Yogaje Yogasambhute Mahalakshmi Namo'stu Te || (5)

Stoolasookshmamaharoudre Mahashakti Mahodare |
Mahapapahare Devi Mahalakshmi Namo'stu Te || (6)

Padmasanasthite Devi Parabrahmasvarupini |
Parameshi Jaganmata Mahalakshmi Namo'stu Te || (7)

Shvetambaradhare Devi Nanalankarabhushite |
Jagatsthitte Jaganmatar Mahalakshmi Namo'stu Te || (8)

||Phalashruti||

Mahalakshmyashtakastotram Yah Pathedbhaktiman Narah |
Sarvasiddhimavapnoti Rajyam Prapnoti Sarvada ||

Ekakale Patennityam Mahapapavinashanam |
Dvikalam Yah Patennityam Dhanadhanysamanvitah ||

Trikalam Yah Patennityam Mahashatravinashanam |
Mahalakshmirbhavennityam Prasanna Vardha Shubha ||

Mahalakshmi Namostute

| Iti Indrakritam Mahalakshmyashtakam Sampurnam |