Language

Shiv Mangalashtakam

God / Goddess image
Shiv Mangalashtakam
Body

Shiv Mangalashtakam

॥ Shiv Mangalashtakam ॥

 

Bhavaya Chandrachudaya Nirgunaya Gunatmane ।
Kalkalaya Rudraya Nilgrivaya Mangalam ॥ 1 ॥
 

Vrisharudhaya Bhimaya Vyagracharmambraya Ch ।
Pashunam Pataye Tubhyam Gaurikantaya Mangalam ॥ 2 ॥

Bhasmoddhulitadehaya Vyalayajnopavitine ।
Rudrakshamalabhushaya Vyomkeshaya Mangalam ॥ 3 ॥

Suryachandraginnitreya Namah Kailasbasine ।
Sachchidanandarupay Pramatheshaya Mangalam ॥ 4 ॥

Mrityunjaya Sambayi Srishtasthayantikarine ।
Tryambakaya Sushantaya Trilokeshaya Mangalam ॥ 5 ॥

Gangadharaya Somaya Namo Hariharatmne ।
Ugraya Tripuraghnaya Vamdevaya Mangalam ॥ 6 ॥

Sadojataya Sharvaya Divyavigyanpradayine ।
Ishanaya Namastubhyam Panchavaktraya Mangalam ॥ 7 ॥

Sadashiv Swaroopaya Namastatpurushay Ch ।
Aghoraych Ghoraya Mahadevaya Mangalam ॥ 8 ॥
 


Manglashtakametvai Shambhorya: Kirtayeddine । 
Tasya Mrityubhayam Nasti Rogpidabhayam Tatha ॥