Language

Navgrah Chalisa

God / Goddess image
Navgrah Chalisa
Body

Navgrah Chalisa

"Shri Navagraha Chalisa" is a devotional song based on the Navagrahas. In Vedic astrology, Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, Rahu and Ketu, the group of these nine planets is called "Navagraha".

Its potency lies in mitigating the adverse impacts that planetary forces might exert on various dimensions of our existence—be it our well-being, professional journey, familial bonds, or inner tranquility. Enchanting these sacred verses holds the potential to align our being with the cosmos, thus restoring equilibrium within our life's fabric. Consistent practice can amplify the positive energies surrounding us, thwarting any potential adversity or unfavorable outcomes stemming from the cosmic influences of the nine celestial bodies.

 

"श्री नवग्रह चालीसा" नवग्रहों पर आधारित एक भक्ति गीत है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन नौ ग्रहों के समूह को "नवग्रह" कहा जाता है।

इसकी शक्ति उन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में निहित है जो ग्रहीय शक्तियां हमारे अस्तित्व के विभिन्न आयामों पर डाल सकती हैं - चाहे वह हमारी भलाई हो, पेशेवर यात्रा हो, पारिवारिक बंधन हो, या आंतरिक शांति हो। 

इन पवित्र चौपाइयों से हमारे अस्तित्व को ब्रह्मांड के साथ संरेखित करने की क्षमता मिलती है, इस प्रकार हमारे जीवन के ढांचे में संतुलन बहाल होता है। लगातार अभ्यास हमारे आस-पास की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, नौ खगोलीय पिंडों के ब्रह्मांडीय प्रभावों से उत्पन्न होने वाली किसी भी संभावित प्रतिकूलता या प्रतिकूल परिणामों को विफल कर सकता है।

॥ Shri Navagraha Chalisa॥

॥ Doha ॥

Shri Ganapati Gurupada Kamala,Prema Sahita Siranaya।

Navagraha Chalisa Kahata,Sharada Hota Sahaya॥

 

Jai Jai Ravi Shashi Soma Budha,Jai Guru Bhrigu Shani Raja।

Jayati Rahu Aru Ketu Graha,Karahu Anugraha Aja॥

॥ Chaupai ॥

Shri Surya Stuti

Prathmahi Ravi Kahan Navon Matha।Karahu Kripa Jani Jani Anatha॥

Hey Aditya Divakara Bhanu।Mai Mati Manda Maha Agyanu॥

 

Aba Nija Jana Kahan Harahu Kalesha।Dinkara Dvadasha Rupa Dinesha॥

Namo Bhaskara Surya Prabhakara।Arka Mitra Agha Mogha Kshamakara॥

Shri Chandra Stuti

Shashi Mayanka Rajanipati Swami।Chandra Kalanidhi Namo Namami॥

Rakapati Himanshu Rakesha।Pranavata Jana Tana Harahu Kalesha॥

 

Soma Indu Vidhu Shanti Sudhakara।Shita Rashmi Aushadhi Nishakara॥

Tumahi Shobhita Sundara Bhala Mahesha।Sharana Sharana Jana Harahu Kalesha॥

Shri Mangala Stuti

Jai Jai Mangala Sukha Data।Lohita Bhaumadika Vikhyata॥

Angaraka Kuja Ruja Rinahari।Karahu Daya Yahi Vinaya Hamari॥

 

Hey Mahisuta Chitisuta Sukharashi।Lohitanga Jai Jana Aghanashi॥

Agama Amangala Aba Hara Lije।Sakala Manoratha Purana Kije॥

Shri Budha Stuti

Jai Shashi Nandana Budha Maharaja।Karahu Sakala Jana Kahan Shubha Kaja॥

Dijai Buddhibala Sumati Sujana।Kathina Kashta Hari Kari Kalyana॥

 

Hey Tarasuta Rohini Nandana।Chandrasuvana Dukha Dwanda Nikandana॥

Pujahu Asa Dasa Kahu Swami।Pranata Pala Prabhu Namo Namami॥

Shri Brihaspati Stuti

Jayati Jayati Jai Shri Gurudeva।Karo Sada Tumhari Prabhu Seva॥

Devacharya Tuma Deva Guru Gyani।Indra Purohita Vidyadani॥

 

Vachaspati Bagisha Udara।Jiva Brihashpati Nama Tumhara॥

Vidya Sindhu Angira Nama।Karahu Sakala Vidhi Purana Kama॥

Shri Shukra Stuti

Shukra Deva Pada Tala Jala Jata।Dasa Nirantara Dhyana Lagata॥

Hey Ushana Bhargava Bhrigu Nandana।Daitya Purohita Dushta Nikandana॥

 

Bhrigukula Bhusana Dushana Hari।Harahu Neshta Graha Karahu Sukhari॥

Tuhi Dwijvara Joshi Sirtaja।Nara Sharira Ke Tumhi Raja॥

Shri Shani Stuti

Jai Shri Shanideva Ravinandana।Jai Krishno Sauri Jagavandana॥

Pingala Manda Raudra Yama Nama।Vaphra Adi Konastha Lalama॥

 

Vakra Dristi Pippala Tana Saja।Kshana Mahan Karata Ranka Kshana Raja॥

Lalata Svarna Pada Karata Nihala।Harahu Vipatti Chaya Ke Lala॥

Shri Rahu Stuti

Jai Jai Rahu Gagana Pravisaiya।Tumahi Chandra Aditya Grasaiya॥

Ravi Shashi Ari Svarbhanu Dhara।Shikhi Adi Bahu Nama Tumhara॥

 

Saihinkeya Tuma Nishachara Raja।Ardhakaya Jaga Rakhahu Laja॥

Yadi Graha Samaya Paya Kahi Avahu।Sada Shanti Aur Sukha Upajavahu॥

Shri Ketu Stuti

Jai Shri Ketu Kathina Dukhahari।Karhu Sujana Hita Mangalakari॥

Dhvajayuta Runda Rupa Vikrala।Ghora Raudratan Adhmana Kala॥

 

Shikhi Tarika Graha Balvana।Maha Pratapa Na Teja Thikana॥

Vahana Mina Maha Shubhakari।Dije Shanti Daya Ura Dhari॥

Navagraha Shanti Phala

Tirathraja Prayaga Supasa।Basai Rama Ke Sundara Dasa॥

Kakra Gramhi Pure-Tiwari।Durvashrama Jana Dukha Hari॥

 

Nava-Graha Shanti Likhyo Sukha Hetu।Jana Tana Kashta Utarana Setu॥

Jo Nita Patha Kare Chita Lavai।Saba Sukha Bhogi Parama Pada Pavai॥

॥ Doha ॥

Dhanya Navagraha Deva Prabhu,Mahima Agama Apara।

Chita Nava Mangala Moda Griha,Jagata Janana Sukhdwara॥

 

Yeha Chalisa Navograha,Vichrita Sundardasa।

Padata Prema Suta Badata Sukha,Sarvananda Hulasa॥